Informacja dla narzeczonych

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem. W czasie tego spotkania ksiądz proboszcz informuje młodych o wymaganiach jakie powinni spełnić w okresie przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Następne spotkanie proboszcz wyznacza na około 2 miesiące przed sakramentem i na to spotkanie młodzi powinni przynieść:

* metryki chrztu św. (ważne są przez 3 miesiące),
* zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy),
* dowody osobiste,
* ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa),
* świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej,
* wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka.

Trzecie spotkanie ma miejsce około dwa tygodnie przed sakramentem małżeństwa i wówczas proboszcz przeprowadza z młodymi rozmowę na temat znajomości podstawowych prawd wiary zawartych w katechiźmie.

Istota małżeństwa.

Małżeństwo jest to ustanowiony przez Boga Stwórcę naturalny związek mężczyzny i kobiety, polegający na niepodzielnej i dozgonnej wspólnocie ich życia, mający na celu założenie rodziny. Stworzywszy mężczyznę i kobietę, Bóg błogosławił im, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28). Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu. Małżeństwo powstaje na skutek umowy małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę, jeśli miedzy nimi nie zachodzi jakaś przeszkoda, która by uniemożliwiała zawarcie małżeństwa. Małżeństwo ustanowione przez Boga w raju Chrystus podniósł do godności sakramentu i przypomniał jego nierozerwalny charakter: „Co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozdziela" (Mt 19,4-6). W sakramencie małżeństwa, godnie zawartym, małżonkowie otrzymują specjalne łaski od Chrystusa, które umacniają ich miłość i małżeńską wspólnotę oraz pomagają w pełnieniu zadań rodzicielskich i wychowawczych. Sakrament małżeństwa jest wtedy owocny, gdy przyjmujemy go w stanie łaski. Stąd ślub poprzedzają dwie spowiedzi, dodajmy dobre, szczere spowiedzi, bez zatajeń (nie świętokradzkie).

Przygotowanie do małżeństwa.
Przygotowaniem (dalszym) do sakramentu małżeństwa jest katechizacja, szczególnie w gimnazjum i w szkole średniej oraz życie w chrześcijańskiej rodzinie. Przygotowaniem duchowym (dalszym) jest przede wszystkim życie religijne młodych: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych, regularna spowiedź. Przygotowaniem bezpośrednim (bliższym) jest udział w spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i wysłuchanie konferencji o teologii i liturgii sakramentu małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa.
Poprzedza je narzeczeństwo, które najczęściej trwa około roku. Narzeczeństwo jest czasem poznania się młodych, rozwoju ich miłości, wspólnego przygotowania się do podjęcia zadań życia we dwoje, budowania wspólnoty rodzinnej, uczenia się życia tylko dla bliźniego (więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu). Narzeczeństwo nie upoważnia do życia małżeńskiego. Kto nie potrafi poczekać, ten nie dojrzał do prawdziwej miłości. Lekceważenie przykazania „Nie cudzołóż" w narzeczeństwie jest źródłem przyszłych niewierności, zdrad w małżeństwie, podejrzeń i innych nieszczęść (ile grzechów w narzeczeństwie, tyle krzyży w małżeństwie). Stąd ważne, aby narzeczeni w tym okresie byli blisko Boga - wspólna Msza niedzielna, częstsza spowiedź św., codzienna modlitwa za siebie nawzajem, daje siłę do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Parafia i termin ślubu.
Parafię ślubu i termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy wcześniej w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego, albo innym wybranym przez siebie kościele. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy, ponieważ rodzi on także skutki cywilno-prawne.

Wymagane dokumenty.
Idąc na zapowiedzi do kancelarii parafialnej, przynosimy z Urzędu Stanu Cywilnego „Zaświadczenie", że miedzy narzeczonymi nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące. Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się więc na tzw. badanie przedślubne na ok. 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu (jednak nie później). Przynosimy dowody tożsamości. Od strony kościelnej wymagany jest akt chrztu z trzymiesięczną datą ważności (w przypadku, gdy jedna ze stron jest niewierząca lub niepraktykująca albo innego wyznania chrześcijańskiego obowiązują dodatkowe procedury - do ustalenia w kancelarii parafialnej). Metrykę chrztu przynoszą osoby, które ochrzczone są poza parafią, w której jest spisywany protokół przedmałżeński. Nadto wymagane jest świadectwo kursu przedmałżeńskiego. Jeśli narzeczeni są spoza naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, wymagana jest zgoda na przeprowadzenie formalności prawnych przez jednego z proboszczów parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Zapowiedzi, poradnia rodzinna i sakrament pokuty.
Zapowiedzi o chęci zawarcia małżeństwa, celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego. Osoby mające wiedzę odnośnie ewentualnych przeszkód są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii. Zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przy zapowiedziach otrzymujemy dokumenty do poradnictwa rodzinnego (należy odbyć w tym czasie trzy spotkania w poradni rodzinnej – jedno ogólne i dwa indywidualne), na poświadczenie odbycia dnia skupienia oraz do poświadczenia spowiedzi sakramentalnej. Pierwsza spowiedź przedmałżeńska winna być odbyta bezpośrednio po zapowiedziach; spowiedź druga w przeddzień ślubu (co nie wyklucza częstszej spowiedzi). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu dokument do podpisu. Ten zwyczaj może niektórych drażnić, jednak dla osób zaangażowanych w życie religijne nie jest to problemem, natomiast może być szansą i mobilizacją dla osób obojętnych czy przeciętnie religijnych. Chodzi o to, by narzeczeni ostatni czas przed ślubem mogli przeżyć w czystej i pięknej relacji, która może im jeszcze więcej powiedzieć o ich miłości i o sobie nawzajem.


Przede wszystkim wymiar duchowy.
Śluby odbywają się w naszej parafii w soboty (godzina ustalana jest z narzeczonymi) w łączności z Mszą św. Do Komunii świętej w intencji nowożeńców przystępują świadkowie, rodziny i wielu zaproszonych gości. Uczestnicząc w ślubie prośmy Boga, aby towarzyszył nowożeńcom przez całe życie, umacniając codziennie ich miłość. Zapraszając gości na uroczystość ślubną zamieszczajmy w zaproszeniu prośbę o dar Komunii św. w dniu ślubu w intencji was - nowożeńców.

Zaproszenie do włączenia się w życie parafii.
Młode małżeństwa zapraszamy do zaangażowania się w życie parafialne; do włączenia się we wspólnoty działające w naszej parafii, do udziału w rekolekcjach pogłębiających więź małżeńską; do podejmowania nieustannej edukacji w dziedzinie naturalnego planowania rodziny, które może stać się nie tyle metodą, ile stylem życia; do ciągłej formacji swej duchowości małżeńskiej, która pozwoli wzrastać we wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice