Sakrament bierzmowania, nazywany sakramentem dojrzałości chrześijańskiej przyjmuje młodzież klas III gimnazjum. Okres przygotowawcz trwa 3 lata i rozpoczyna się w I klasie gimnazjum. Podsumowaniem cyklu przygotowawczego jest egzamin przed bierzmowaniem - w obecności Dziekana, proboszcza i katechety oraz rekolekcje zamknięte w jednym z ośrodków rekolekcyjnych naszej diecezji.
Do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest aby Kandydat wykazał się dojrzałością chrześcijańską i uczestniczył systematycznie w spotkaniach przygotowawczych – obowiązek wynikający już z chrztu św. w dobrym przygotowaniu się dziecka do przyjęcia sakramentu bierzmowania spoczywa na jego rodzicach

Powołanie człowieka bierzmowania
Przystępujący do bierzmowania są przed wspólnotą kościelną pytani: „Jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?" Odpowiadają: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad" (Obrzędy bierzmowania s. 30).


Co ma taki chrześcijanin czynić?
Odpowiedzi udzielił Ojciec Święty Benedykt XVI zgromadzonej na błoniach krakowskich młodzieży. „Trzeba budować dom, któremu na imię życie", budować na Chrystusie - skale i z Chrystusem. „Budować na skale to znaczy również budować na Kimś, kto jest odrzucony... Nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, by dostrzec wielorakie objawy odrzucania Jezusa, również tam, gdzie Bóg dał nam wzrastać. Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra. Jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! Nasza wiara w Jezusa musi się często konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze". Ojciec święty Benedykt XVI prosi, żeby młodzi nie dali się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi. „Nie zapominajcie, że ani ten Piotr, który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani żaden następny nigdy nie wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na skale. Co więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować życie na Chrystusie" - zapewnił Papież.

Przygotowania do sakramentu Ducha Świętego.
Przez moc sakramentu bierzmowania, przez moc Darów Ducha Świętego chrześcijanin ściśle wiąże się z Kościołem, w którym jest obecny Duch Święty. Dlatego bierzmowany winien być świadkiem swej przynależności do Kościoła Powszechnego i do konkretnej wspólnoty parafialnej oraz być świadom zadań apostolskich wynikających z przyjętego sakramentu, a więc wyznawania wiary, głoszenia jej słowem i czynem, odważnego wyznawania imienia Jezusa Chrystusa oraz bycia jego świadkiem w dzisiejszym świecie.

Aby dobrze wypełniać powołanie, wypływające z przyjęcia sakramentu Ducha Świętego, należy:

* do przyjęcia tego sakramentu dobrze się przygotować. Troska o staranne przygotowanie kandydatów do bierzmowania spoczywa na własnej wspólnocie parafialnej. Celem tego przygotowania jest doprowadzenie młodego chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. Przygotowanie to ma obejmować odpowiedni zakres wiedzy religijnej, by kandydat potrafił aktywniej uczestniczyć w życiu Kościoła.
* umocnić łączność ze swoją parafią poprzez większe zaangażowanie w ruchy i stowarzyszenia działające przy naszej parafii.
* w całym programie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania nie można pominąć rodziców. Przez udział w spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach pogłębiamy i ożywiamy świadomość uczestniczenia w życiu Kościoła, w tym także bycia we wspólnocie parafialnej.
* Cała zaś parafia niech często modli się za kandydatów do bierzmowania i ich rodziny, aby były Bogiem silne.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia Urzejowice